وزیر خارجه آمریکا خواستار تصویب فوری و غیرمشروط لوایح FATF توسط ایران شد

«امروز من از ایران می خواهم که هر دو معاهده کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی) و کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را بدون تأخیر و بدون هیچگونه حق شرطی به تصویب برساند».